Algemene voorwaarden Corfey Platbodemverhuur B.V.

A. Verplichtingen Verhuurder:

Verhuurder is verplicht het vaartuig als volgt beschikbaar te stellen:

1. Tijdig (zoals in huurcontract omschreven) en op de plaats zoals afgesproken in Jachthaven Lunegat, tenzij anders overeengekomen;

2. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;

3. In goede staat en compleet met inventaris en toebehoren;

4. Zonodig met bijbehorende documenten voor het varen in het buitenland;

5. Met gevulde drinkwater-, brandstof- en gastanks;

6. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het vaartuig, de inventaris en toebehoren;

7. Met een geldige zgn. All-Risk verzekering, geldend voor de Nederlandse (kust) wateren, het Ijselmeer en de Duitse Wadden.

B. Verplichtingen huurder:
De huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur­ en borgsom op tijd te voldoen, ook al gebruikt hij het vaartuig niet of voor een gedeelte van de huurperiode;
2. Ervoor te zorgen dat hij beschikt over voldoende kennis en ervaring om met het gehuurde verantwoord te kunnen varen;
3. Het vaartuig als een zorgvuldig schipper, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken;
4. De instructies van de verhuurder op te volgen;
5. Het vaartuig niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren;
6. Het vaartuig tijdig en in dezelfde staat – met volle water- en dieseltank – als bij aanvang van de huurperiode in te leveren bij de verhuurder, in jachthaven Lunegat, tenzij anders overeengekomen.

C. Borg

Voor of bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, binnen 4 werkdagen worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.

D. Annulering:

1. Huurder dient schriftelijk of per mail te annuleren.
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de
huurperiode;
• 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden
voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 75% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden
voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 100% bij annulering binnen 1 maand van de aanvangsdatum.
3. Indien het vaartuig voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden hierboven genoemde annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst, echter onder aftrek van het totaal bedrag genoemd in punt 4.

4. Verhuurder mag een vast bedrag van € 75,– alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan huurder.

5. Het is raadzaam om als huurder binnen 7 dagen na afsluiting contract een annuleringsverzekering af te sluiten.

E. Niet nakoming:

1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, als de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen tot maximaal de overeengekomen huursom.

2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur­ en borgsom in verhouding van de ontbinding.
3. Wordt het vaartuig niet of niet tijdig (zoals in het huurcontract omschreven) afgeleverd, dan heeft huurder recht op 10% van de huursom, behoudens het volle recht op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.
4. Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom, met een minimum van € 60 en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de daaropvolgende huurperiode.

F. Kosten tijdens verhuur:

1. Alle kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig (o.a. haven­, brug­, kade­, sluis­, en liggelden, brandstof en verlichting e.d.) komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder tenzij het defect door (ondeskundig) gebruik van de huurder veroorzaakt is. In dergelijke situaties moet huurder, voor slepen en/of berging, indien de onmiddellijke veiligheid dit toelaat, eerst contact opnemen met de verhuurder. Als de eerstvolgende haven redelijkerwijs op zeil kan worden bereikt, worden de sleepkosten niet vergoed, behalve de eventuele sleepkosten om de haven veilig in te komen. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor de verhuurder mee terug.

G. Schade:
1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep­ en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door een Allriskverzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico.
3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht zal deze verhaald worden op de huurder.

H. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

Heb je vragen of twijfels over het huren van een platbodem i.v.m. de coronacrisis? Bel ons gerust even op. Of stuur een e-mail via het contactformulier.

Contactgegevens

Uw contactpersoon:
Rob van Leeuwen

Telefoon: +31(0)8-500 41 591
Mobiel: +31 (0)6 15 18 53 62
Email: huureenplatbodem@gmail.com

Verhuurlocatie:
Kwelderweg 1
9291 MD  Dokkumer Nieuwe Zijlen

Postadres:
Tjaarda 342
9202 KX  Drachten

KvK Groningen: 80552625

Stuur ons een e-mail

Copyright © Huur Een Platbodem | Lees de algemene voorwaarden van toepassing

Ben je er nog niet helemaal uit? Dat geeft niet.

Claim nu jouw vertrekdatum en beslis later.